Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
643 posty 2792 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

List protestacyjny dr Marka Błażejaka

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W odpowiedzi na kłamliwy utwór niejakiego Bradleya Bakemana opublikowany przez Fox News

 

Publikujemy niżej list protestacyjny skierowany do dyrekcji kanału telewizyjnego Fox News  autorstwa mieszkającego w Niemczech polskiego działacza społeczno-politycznego dr Marka Błażejaka.  Ten odważny człowiek, potomek zamieszkujących Wielkopolskę  Polaków, m.in.ofiar niemieckich, hitlerowskich oprawców z czasów II wojny światowej, zareagował zgodnie z polskimi obowiązkami na jaskrawie antypolski, kłamliwy utwór niejakiego Bradleya Bakemana opublikowany przez Fox News w dniu 17 maja 2019 r.
______________________
Pani Suzanne Scott
Dyrektor Generalny
Fox News Channel
1211 Avenue of the Americas
Nowy Jork, NY
U.S. 10036
Cc: profesor John J. DeGioia, prezydent, Georgetown University, 37th and O Streets, N.W., Washington D.C. 20057
 
Droga Pani Scott,
Jako syn polskich ocalałych z II wojny światowej protestuję przeciwko fałszowaniu historii i nękaniu polskiej społeczności przez pana Bradleya Blakemana, freelancera Fox News i stypendystę Georgetown University. W artykule „Polska nadużywa relacji z prezydentem Trumpem w złym traktowaniu ocalałych z Holokaustu”, opublikowanym w Fox News 17 maja 2019 r., Blakeman wybiela nazistowskie Niemcy i czyni Polaków współodpowiedzialnymi za tragedię Żydów (1). To rozczarowanie, że Fox News, który rzekomo jest „sprawiedliwy i zrównoważony”, opublikuje artykuł pozbawiony faktów. Nawet „opinia” powinna opierać się na prawdzie i faktycznej historii.
 
Polacy sami byli ofiarami II wojny światowej. 6 milionów obywateli polskich zginęło w czasie wojny. Nasz kraj poniósł największe straty i zniszczenia. Podczas powstania warszawskiego w 1944 r. Niemcy bezlitośnie zabili prawie 200 000 niewinnych polskich cywilów i zrównali z ziemią Warszawę (2). Setki tysięcy etnicznych Polaków zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach śmierci. Podczas Intelligenzaktion Niemcy wymazali tysiące polskich profesorów, prawników, lekarzy, nauczycieli, urzędników i kapłanów. W latach 1939–1945 trzy
,miliony etnicznych Polaków zostało wykorzystanych jako niewolnicza siła robocza, w tym mój dziadek. 300 000 polskich dzieci zostało porwanych i germanizowanych. Masowe egzekucje zakładników miały miejsce w tym, co Niemcy nazywali „zbiorową odpłatą”. Niemieckim celem było terroryzowanie ludności, usunięcie przywództwa dla jakiegokolwiek oporu i zniszczenie polskiej kultury.
We wrześniu 1939 r. Polskę najechał również Związek Radziecki, który był wówczas partnerem nazistowskich Niemiec na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow. Radzieckie NKWD atakowało także polskich przywódców. Wiosną 1940 r. W Katyniu zmasakrowano prawie 22 000 policjantów i policjantów. Radzieckie NKWD deportowało także w „czystki etniczne” około 1,5 miliona obywateli polskich korzystających z bydlęcych wagonów kolejowych do obozów pracy niewolniczej (gułagów) na Syberii i w Kazachstanie. Setki tysięcy Polaków zginęło w brutalnych warunkach.
 
Żadne z tych zagadnień nie jest poruszane przez Blakemana, a czytelnicy, którzy nie są dobrze poinformowani o ciężkich warunkach wojennych w okupowanej Polsce, mogą wywnioskować, że Holokaust wystąpił w próżni.
 
Zamiast tego ignoruje polskie ofiary i insynuuje, że „Polska nie jest sprawiedliwa wobec tysięcy ocalałych z Holokaustu” i „bardzo niewielu ocalałych z Holokaustu było w stanie odzyskać lub otrzymać odszkodowanie za to od tamtego czasu”. Pochwala niekonstytucyjne, ksenofobiczne prawo publiczne 115-171 (Akt S. 447), wykluczając wszystkie inne ofiary tyranii Hitlera, ale Żydów. Obraźliwie stwierdza, że ​​„Polska zignorowała i odrzuciła wielokrotnie jego (prezydenta Trumpa) administrację w tej sprawie w sposób nieodpowiedni dla sojusznika”. narusza umowę o odszkodowaniu między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Polską dotyczącą roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r. (3) Polska podpisała również takie umowy z 12 krajami europejskimi iz Kanadą. Komisja Departamentu Sprawiedliwości zakończyła administrację Polskiego Programu Roszczeń 31 marca 1966 r., Potwierdzając, że Polska wypełniła wszystkie swoje obowiązki (4).
Blakeman pomija również fakt, że Niemcy zrekompensowały straty materialne społeczności żydowskiej na podstawie porozumienia luksemburskiego z 10 września 1952 r. Izrael zamiast zrekompensować osobom, które przeżyły Holokaust, wykorzystał miliardy niemieckich znaków do budowy państwa Izrael. Konferencja nt. Żydowskich roszczeń materialnych przeciwko Niemcom, organizacja skupiająca dziesiątki głównie amerykańskich i brytyjskich grup żydowskich, była również jednym z beneficjentów umowy luksemburskiej: otrzymała płatności z Niemiec w wysokości 450 milionów marek niemieckich. Jednak co najmniej 15% tej kwoty zostało oszukane przez wysokich funkcjonariuszy Konferencji ds. Roszczeń, z których część została skazana za oszustwo (5). To niezwykłe pominięcie, że żaden z tych istotnych punktów nie jest wspomniany przez Blakemana.
 
Niedopuszczalne jest to, że dawni beneficjenci Porozumienia Luksemburskiego i fałszywi dziennikarze i uczeni, tacy jak Blakeman, wzywają do kolejnej raty odszkodowań za te same straty, tym razem z Polski, głównej ofiary drugiej wojny światowej.
 
Jako profesor spraw międzynarodowych Blakeman powinien zdawać sobie sprawę, że zgodnie z międzynarodowymi standardami prawnymi „bezwzględna własność” polskich Żydów zginęła w czasie wojny. Byłaby to perwersja sprawiedliwości, gdyby uciekła się do samozwańczych organizacji amerykańskich, które nie miały nic wspólnego z polskimi Żydami. Jednak ta ważna informacja zniknęła w „czarnej dziurze” historii drugiej wojny światowej Blakemana.
Polska ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. (Która ustanowiła Komisję Regulacyjną ds. Restytucji żydowskiej własności komunalnej) ułatwiła powrót do różnych grup żydowskich ponad 2500 nieruchomości komunalnych, w tym synagog, cmentarzy i innych ośrodków kultury. Grupami tymi często zarządzali ludzie, którzy nawrócili się z chrześcijaństwa na judaizm i którzy mieli niewiele wspólnego z ofiarami Holokaustu. Zwrócone dobra komunalne, czasem całkowicie zniszczone w czasie wojny, w większości przypadków zostały zwrócone po remoncie. Procedurę opisali m.in. dziennikarze izraelscy i polscy w historii Forbesa (6).
 
Holokaust jest delikatną kwestią, a dziennikarze informujący o drugiej wojnie światowej nie powinni zapominać, że nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki zamordowały miliony niewinnych etnicznych Polaków. Dziennikarze piszący dla mediów takich jak Fox News powinni być szczególnie świadomi, że słowa mają znaczenie. Wyrażenia, które można uznać za „patriotyczne” w Izraelu, można uznać za wysoce obraźliwe po stronie polskiej. To niemiecki kanclerz Adolf Hitler, a nie polski premier, oświadczył 22 sierpnia 1939 r. W przemówieniu w Obersalzbergu: „W związku z tym umieściłem moje formacje śmierci w gotowości – na razie tylko na Wschodzie – z rozkazami aby posłali na śmierć bezlitośnie i bez współczucia, mężczyźni, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i języka, tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową (Lebensraum), której potrzebujemy ”. Konflikt polskich ofiar z niemieckimi sprawcami z pewnością nie jest znakiem rozpoznawczym odpowiedzialnego i uczciwego dziennikarstwa. Jest także antytezą ducha amerykańskiej deklaracji niepodległości, dokumentu chwalącego tolerancję, otwartość i sprawiedliwe traktowanie obywateli amerykańskich.
 
Z całym szacunkiem proszę, abyście przestrzegali zasad uczciwego zgłaszania i nie pozwalali orwellowskim freelancerom, nawet jeśli są uczonymi z Georgetown, na wprowadzanie w błąd opinii publicznej i nękanie polskich ofiar drugiej wojny światowej.
 
Z poważaniem,
Marek Błażejak, MD, MBA
 

(1)   https://www.foxnews.com/opinion/bradley-blakeman-poland-abuses-trump?fbclid=IwAR2EmanVdXLIU-j6KRc_0mlKAemVZSZVJqTIYPeDJjOVujNZfwbyX5AdLC8

__________________
Dla przypomnienia:
 
Dr Marek Błażejak od ok. 2:17:00
 
_____________________
Oryginał listu:
Letter of protest / Harassment of Poland by Fox News Channel journalist and Georgetown scholar Bradley Blakeman
Ms. Suzanne Scott
Chief Executive Officer
Fox News Channel
1211 Avenue of the Americas
New York City, NY
U.S. 10036
Cc: Professor John J. DeGioia, President, Georgetown University, 37th and O Streets, N.W., Washington D.C. 20057
Dear Ms. Scott,
As a son of Polish World War Two survivors I protest against falsification of history and harassment of the Polish community by Mr. Bradley Blakeman, a freelancer of Fox News and a scholar of Georgetown University. In the article „Poland abuses its relationship with President Trump in mistreatment of Holocaust survivors,” published on Fox News on May 17, 2019, Blakeman whitewashes Nazi Germany, and makes Polish people co-responsible for the tragedy of Jews (1). It is a disappointment that Fox News, which purports to be „fair and balanced,” would publish an article devoid of facts.  Even an „opinion” piece should be predicated on truth and factual history.
The Polish people themselves were victims of World War Two. 6 million Polish citizens perished during the war. Our country suffered the greatest losses and destruction. During the Warsaw Uprising in 1944 Germans mercilessly killed almost 200,000 innocent Polish civilians and razed Warsaw to the ground (2). Hundreds of thousands of ethnic Poles were killed in the German concentration and death camps. During the Intelligenzaktion Germans wiped out thousands of Polish professors, lawyers, doctors, teachers, public servants and priests. Between 1939 and 1945, 3 million ethnic Poles were exploited as slave labor, among them my grandfather. 300,000 Polish children were kidnapped and germanized. Mass executions of hostages took place in what the Germans called “collective retribution”. The German objective was to terrorize the population, to remove leadership for any resistance and to destroy Polish culture.
In September 1939, Poland was also invaded by the Soviet Union which was then a partner of Nazi Germany under the Molotov–Ribbentrop Pact. The Soviet NKVD also targeted Polish leaders. In the Spring of 1940, nearly 22,000 Polish Army and Police officers were massacred at Katyń. The Soviet NKVD also deported in an „ethnic cleansing” approximately 1.5 million Polish citizens using railway cattle trucks to slave labour camps (gulags) in Siberia and Kazakhstan. Hundreds of thousands of Poles perished in the brutal conditions.
None of this is addressed by Blakeman, and readers who are not well informed about the severe wartime conditions in occupied Poland might infer that the Holocaust occurred in a vacuum.
Instead, he ignores Polish victims and insinuates that „Poland is not being fair to thousands of American Holocaust survivors” and „very few Holocaust survivors have been able to recover or receive compensation for it since.” He praises unconstitutional, xenophobic public law 115-171 (Act S. 447) excluding all other victims of Hitler’s tyranny but Jews. He offensively states that „Poland has ignored and rebuffed his (President Trump’s) administration repeatedly on the issue in a manner unbecoming of an ally.” He ignores the fact that public law 115-171, known also under its misleading name as JUST Act, is in direct violation of the indemnity agreement between the United States of America and Poland regarding claims of nationals of the United States dated July 16, 1960 (3). Poland also signed such agreements with 12 European countries and with Canada. The Foreign Claims Settlement Commission of the Department of Justice completed the administration of the Polish Claims Program on March 31, 1966, confirming that Poland fulfilled all its duties (4).
Blakeman also omits the fact that Germany compensated material losses of the Jewish community on the basis of the Luxembourg Agreement of September 10, 1952. Rather than compensating Holocaust survivors, Israel used billions of German Marks to build the state of Israel. The Conference on Jewish Material Claims against Germany, an umbrella organization of dozens of mainly US and British Jewish groups, was also one of the beneficiaries of the Luxembourg Agreement: it received payments from Germany amounting to 450 million German Marks. However, at least 15% of this sum was defrauded by high functionaries of the Claims Conference, some of whom were jailed for the fraud (5). It is a stunning omission that none of these salient points is mentioned by Blakeman.
It is unacceptable that today, the former beneficiaries of the Luxembourg Agreement and fraudulent journalists & scholars like Blakeman call for another round of compensations for the same losses, this time from Poland, the main victim of World War Two.
As a professor of international affairs, Blakeman should be aware that according to international legal standards, „heirless property” of the Polish Jews who perished during the war escheated to the state. It would be a perversion of justice if it escheated to self-appointed US organizations having nothing to do with Polish Jews. However, this important information vanished in a „black hole” of Blakeman’s World War Two history.
The Polish act of February 20, 1997 (which established the Regulatory Commission for the restitution of Jewish communal property) facilitated the return of over 2,500 communal properties including synagogues, cemeteries and other cultural centers to various Jewish groups.  These groups were frequently managed by people who converted from Christianity to Judaism and who had little in common with Holocaust victims. The returned communal properties, sometimes totally destroyed during the war, in most cases had been returned after renovation. The procedure was described among others by Israeli and Polish journalists in a Forbes story (6).
The Holocaust is a sensitive issue and journalists reporting on World War Two should not forget that Nazi Germany and Soviet Union murdered millions of innocent ethnic Poles. Journalists writing for mainstream media like Fox News should be particularly mindful that words matter. Expressions that may be regarded as „patriotic” in Israel may be considered highly offensive on the Polish side. It was the German chancellor Adolf Hitler and not a Polish prime minister who stated on 22 August 1939 in a speech in Obersalzberg: „Accordingly, I have placed my death-head formations in readiness—for the present only in the East—with orders to them to send to death mercilessly and without compassion, men, women, and children of Polish derivation and language. Only thus shall we gain the living space (Lebensraum) which we need.” Conflating Polish victims with German perpetrators is certainly not a hallmark of responsible and honest journalism. It is also the antithesis of the spirit of the US Declaration of Independence, a document praising tolerance, openness and fair treatment of American citizens.
I respectfully request that you abide by the rules of honest reporting and not allow Orwellian freelancers, even if they are scholars of Georgetown, to mislead public opinion and to harass Polish victims of World War Two.
Yours sincerely,
Marek Blazejak, MD, MBA
Otrzymane od:
Facebook Join My List Logo
Edward Wojciech Jeśman Prezes i dyrektor krajowy
Edward Wojciech Jeśman Prezes i dyrektor krajowy
Dear Friends,
The Polish American community has failed to respond in a timely fashion to Bradley Bakeman’s highly offensive, anti-Polish hit piece published by Fox News on May 17, 2019… Marek Blazejak, MD, MBA (Polish Media Issues), who lives in Germany has put us to shame and responded for us. Enclosed below is a letter, which Marek sent to Suzanne Scott, CEO of Fox News, 40 other top managers of Fox and John J. DeGioia, President of Georgetown University in response to Bradley Bakeman’s anti-Polish hit piece published by Fox News on May 17, 2019. See link enclosed below. Also, have you seen Daniel Schatz’ Newsweek „opinion” piece published on May 27, 2019? It says that Poland stole 170,000 properties from Jews! Is anyone already responding to this nonsense, or will we let Marek do it for us again?
Sincerely,
Edward Wojciech Jeśman
President & National Director
Polish American Congress
of Southern California
 
 
 

KOMENTARZE

 • A ten pan Marek Błażejak
  to tak na poważnie z tym listem czy dla jakiś innych powodów?
  Bo jak czytam coś takiego:
  //Z całym szacunkiem proszę, abyście przestrzegali zasad uczciwego zgłaszania i nie pozwalali orwellowskim freelancerom, nawet jeśli są uczonymi z Georgetown, na wprowadzanie w błąd opinii publicznej i nękanie polskich ofiar drugiej wojny światowej.//

  to zastanawiam się czy facet jest poważny ? FOX News i uczciwość!!! dobre sobie :))
  M.Błażejczak nie wie że to najbardziej kłamliwa i manipulatorska tv ?
  Nie wiem co się musi stać żeby ludzie zaczęli myśleć.

  11 lat temu na okoliczność agresji Gruzji na Osetię zwaną na Zachodzie "napaścią Rosji na Gruzję",Fox News zaprosiło "świeżo przyjechaną "do USA dziewczynkę która była świadkiem tamtych wydarzeń i w założeniu miała opowiedzieć widzom o rosyjskich barbarzyństwach.Więc co widziała to opowiedziała:że wojska Saakaszwilego napadły na cywilnych Osetyńczyków i wymordowali by ich co do jednego gdyby nie wojska rosyjskie które wkroczyły i przegoniły Saakaszwilego.
  Dziennikarz prowadzący po chwili dezorientacji bez ceremonii ogłosił przerwę na reklamę.Metody Kurskiego.Albo Kurski stosuje metdy fox News

  https://www.youtube.com/watch?v=lptVAbw5oos

  https://www.youtube.com/watch?v=8iwSsIBQm68
 • @ikulalibal 19:15:08
  A pan nigdy nie rozmawiał z kłamcami, ani nie reagował na słowa kłamców ?
 • WPS
  Znowu są aktywni żydzi od "pałowania", bo nawet daje się zaobserwować powrót różnych "czasowych dysydentów". Zawsze jakiś dyżury obowiązkowo stawia 1 :)))
 • @ikulalibal 19:15:08
  Zawsze pojawia się jakaś dziewczynka.
  https://ruposters-a.akamaihd.net/newsbody/7/7eb4b8ad1defaba8a9156374488adca9.png
  albo chłopiec
  https://twitter.com/marinochka_san/status/1040683885980467202
  Cherchez l’enfant.., jak to mawiają Francuzi.
 • @stanislav 19:19:54
  FOX News to Ameryka. A tam należy pozywać za znieslawianie i domagać się potężnych odszkodowań. Prawo precedensowe to moż dawać przykłady takich precedensów.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829