Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
780 postów 3825 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian.

 

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość Narodów Europy.

PolRus

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość Narodów Europy.

 

Do Rosjan i Narodów Rosji !!! Do Braci Słowian !!! Do Wolnych Narodów Europy !!!

Mija rok 2014, w którym Rosjanie, Niemcy, Polacy, Francuzi, Ukraińcy, Białorusini, Brytyjczycy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Grecy i inne Narody Europy, obchodzili 100 lecie wybuchu I Wojny Światowej oraz 75 lecie wybuchu II Wojny Światowej.W obu tych wojnach śmierć poniosło łącznie niemal 110 mln ludzi, w olbrzymiej większości Europejczyków.

W latach 90-tych minionego stulecia pomimo tak tragicznych doświadczeń  znów na terenie Europy, w Jugosławii, doszło do krwawego konfliktu wojennego z inspiracji zewnętrznych ośrodków politycznych i finansowo-militarnych.

Z niewiadomych powodów przemilczana jest prawda, że głównymi ofiarami wymienionych wyżej konfliktów globalnych i regionalnych były Narody Słowiańskie. One to poniosły największe straty ludzkie i materialne w majątku narodowym, i  tylko Im, pomimo przyznania statusu ofiar, nie zrekompensowano w pełni poniesionych strat, czego Naród Polski doświadczył ze szczególną dotkliwością.

Należy przypomnieć, że w  II Wojnie Światowej, tej najstraszliwszej z dotychczasowych wojen (nie zapominając jednocześnie o tragedii Francuzów i Brytyjczyków podczas I Wojny Światowej), gdyby nie ofiara ludzkiego cierpienia i męstwa Narodów Słowiańskich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Serbów oraz poniesione straty w majątku narodowym, gdyby nie ten nadludzki wysiłek i heroizm Słowian,  Narody Europy i Świata nie obroniłyby swego wielowiekowego  dorobku historycznego, swej kultury duchowej i materialnej przed ekspansją faszyzmu, szowinistycznego nacjonalizmu i ludobójczego imperializmu.

Z gorzkich lekcji  obu minionych wojen światowych dzisiaj już bez trudu można wyciągnąć wniosek w oparciu o dostępną wiedzę historyczną, że źródłem i główną inspiracją obu wojen były w istocie te same ośrodki światowej spekulacji finansowej oraz opartego na nim militarnego i politycznego imperializmu.

 W latach 90-tych minionego wieku syta i konsumpcyjna Unia Europejska z zimną obojętnością przyglądała się jak w sercu cywilizacyjnego obszaru chrześcijańskiej Europy, w wyniku międzynarodowej intrygi skonfliktowano narody Jugosławii, a następnie w sposób bezkarny wojska NATO bombardowały i terroryzowały, suwerenne państwo- Serbię, rzekomo dla dobra jej obywatelii w myśl euro-atlantyckich standardów demokracji i sprawiedliwości.

Nieukarana zbrodnia ma tendencję do powtarzania się i eskalacji. Blok Euroatlantycki przekonany o swojej bezkarności  i zarażony imperialistyczną misją amerykańskiego dyktatu w krótkim czasie współuczestniczył  w najeźdźczych wojnach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libii. Stało się niemal zwyczajem, że rządy większości krajów europejskich lekceważąc opinię swoich obywateli lub kształtując ją niemal totalitarnymi metodami manipulacji medialnej i kłamstwa – pozostawały obojętne, akceptowały, bądź wręcz aktywnie i gorliwie uczestniczyły w imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych. Urząd Prezydenta i Senat Stanów Zjednoczonych narzucały suwerennym krajom ustrój polityczny i ekipy rządzące, które bezwarunkowo popierały priorytety neokonserwatywnych kół amerykańskiej władzy i amerykańskie interesy narodowe.

 Rządy europejskie, jak pokazała praktyka, stały się obecnie, jeśli nie wprost agendami administracji amerykańskiej, to na pewno wpływowych, decydenckich amerykańskich  elit finansowo- politycznych. Niestety nowe kraje Unii Europejskiej z Polską na czele, stały się najgorliwszymi i najbardziej dyspozycyjnymi marionetkami polityki amerykańskiej.

W roku 2013 sprowokowany i sfinansowany przez amerykańską administrację  tzw.konflikt ukraiński w roku bieżącym przerodził się w antykonstytucyjny zamach stanu, a następnie w trakcie 2014 roku w agresywną czystkę polityczną i krwawą wojnę domową.

Pod sztandarami i hasłami nazizmu i szowinistycznego, banderowskiego nacjonalizmu- antykonstytucyjne władze w Kijowie wypowiedziały wojnę tym obywatelom Ukrainy, którzy stanęli w obronie swoich rodzin i Ojczyzny, nie godząc się na status kolonii amerykańskich korporacji.

Władze Ukrainy zainstalowane przemocą z pogwałceniem zasad konstytucyjności oraz  prawa międzynarodowego podjęły równocześnie działania dla uzyskania międzynarodowego poparcia dla swoich zbrodniczych i wasalnych działań. Kompradorska oligarchia ukraińska chciałaby także kosztami współfinansowania swojego zamachu stanu obciążyć narody europejskie. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że tupet ukraińskich oligarchów i marionetkowego rządu ukraińskiego znajduje sprzymierzeńców  w obecnej administracji amerykańskiej, a także wśród wielu eurounijnych, politycznych hipokrytów i kryptofaszystów.

Narody Europy nie mogą pozwolić na eskalację szowinizmu i politycznego terroryzmu. Nie mogą zapomnieć nie tak odleglej historii i tragicznych konsekwencji swego nadmiernego zawierzenia samoregulacji politycznej. Nie mogą na to pozwolić szczególnie Narody Słowiańskie, wielokrotnie instrumentalnie potraktowane przez globalnych spekulantów finansowych i cynicznych polityków z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Frankfurtu n. Menem. Do tego grona dołączyło obecnie wielu brukselskich biurokratów i europarlamentarzystów.

Rok 2015, to 70 lecie świętowania nie tylko zwycięstwa nad faszyzmem, ale i – o czym winniśmy My, Słowianie szczególnie pamiętać – zwycięstwa wolnych narodów nad planami totalitarnego zniewolenia ludzkości przez światową oligarchię finansową, spekulantów  bankowych i cynicznych, zbrodniczych, urojonych „nadludzi”.

Praktyka narzucania woli „panów świata” suwerennym narodom i państwom nie straciła nic ze swojej urojonej pokusy. Doświadczyły zgubnych skutków jej działania kraje byłego bloku socjalistycznego, które jako tzw. nowe kraje Unii Europejskiej doświadczają bezwzględnej eksploatacji własnych zasobów społeczno-gospodarczych oraz prób całkowitego podporządkowania własnych decyzji politycznych pozapaństwowym ośrodkom decyzyjnym. Stałą praktyką sprawowania władzy jest całkowite wyalienowanie się „elit” rządzących od potrzeb obywateli i nie kierowanie się przez te „elity” interesem narodowym. Zagraniczne, pozapaństwowe ośrodki decyzyjne osiągają dyspozycyjność  ”rządzących” dzięki stosowaniu wobec tych „elit” polityki niekonstytucyjnych przywilejów oraz zwykłej korupcji finansowej lub politycznej.

Z całą odpowiedzialnością, My, sygnatariusze niniejszego posłania, stwierdzamy, że Polska od 25 lat jest krajem skolonializowanym, którego żaden z rządów powstałych w wyniku obrad tzw. Okrągłego Stołu nie reprezentował – i do chwili obecnej nie reprezentuje – interesu narodowego, ani nie kierował się i nie kieruje narodową racją stanu, ani też konstytucyjnie wymaganym dobrem wspólnym obywateli.

Sprzeniewierzając się konstytucyjnym przysięgom i nie respektując woli narodu polskiego, jako konstytucyjnego suwerena, bo nie dopuszczając do wolności mediów i równoprawnego prezentowania programów politycznych przez obywateli i ich organizacje społeczne, polityczne i gospodarcze – władze Polski od ponad 25 lat wchodzą w prawno-międzynarodowe stosunki z władzami i organizacjami zagranicznymi nie mając wystarczającej legitymacji narodowej, a wręcz popełniając przestępstwa wobec własnego państwa. Zatem międzynarodowe skutki prawne zawieranych w ostatnich 25 latach umów i traktatów są podważalne przez wolę i interes narodu polskiego, które zostaną wyrażone w przyszłości. Są także podważalne w świetle polskiego prawa karnego, i jako stosunki prawne z przestępcami, z mocy prawa również są karalne.

Piszemy powyższe posłanie,  gdyż:

Naród polski w zdecydowanej większości nie akceptuje kierunków myślenia, działań dokonanych i zapowiadanych – obecnych władz Polski, które m.in. popierają antykonstytucyjne władze Ukrainy, budujące swój program polityczny na ludobójczej, szowinistycznej ideologii banderowskiego nacjonalizmu.

Naród polski w zdecydowanej większości jest przeciwny angażowaniu polskich sił zbrojnych poza granicami naszego kraju dla wspierania agresywnej, najeźdźczej, okupacyjnej polityki amerykańskiej i euroatlantyckiej, a także jest przeciwny materialnemu i moralnemu wspieraniu polityki ekspansji i zbrodniczego szowinizmu narodowego, religijnego i kulturowego.

Naród polski w zdecydowanej większości pragnie przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską i narodami Rosji oraz  pozostałymi, bratnimi narodami słowiańskimi, a także z wszystkimi narodami europejskimi.

Naród polski opowiada się za zasadami równoprawności, poszanowania suwerenności, za wyzbyciem się polityki dominacji i za oparciem międzypaństwowych stosunków na dwustronnych korzyściach oraz zasadzie wzajemności i respektowaniem prawa międzynarodowego.

Naród polski w zdecydowanej większości patrzy z szacunkiem i uznaniem na wysiłki władz Federacji Rosyjskiej i Prezydenta Władimira Putina zmierzające do wsparcia uzasadnionego oporu mieszkańców Donbasu przeciwko agresywnej, pacyfikacyjnej polityce obecnych władz w Kijowie, które pełnią rolę politycznych marionetek w rękach globalnych spekulantów finansowych i ich zbrojnego ramienia, jakim są amerykańskie siły specjalne i wojska NATO.

Naród polski w swojej większości patrzy  z szacunkiem i podziwem na stanowcze przeciwstawienie się władz Rosji próbie gospodarczego i finansowego szantażu, jaką w grudniu 2014 r. podjęli międzynarodowi spekulanci za przyzwoleniem prezydenta i  Senatu Stanów Zjednoczonych, a także przy jawnie wyrażanej akceptacji wielu gremiów Unii Europejskiej i premierów rządów ( na szczęście nie wszystkich) krajów Unii Europejskiej. Z prawdziwym oburzeniem i wstydem odnotowujemy My, Polacy, aktywną rolę przywództwa naszego kraju w tym niechlubnym procesie prób destabilizacji Rosji, a de facto destabilizacji Europy.

Wnioski, jakie płyną od czasu bratobójczej wojny w Jugosławii do obecnego bratobójczego konfliktu na Ukrainie poprzez regionalne wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, których aktywną, inspirującą stroną był Pakt Północnoatlantycki, wykorzystywany instrumentalnie dla stworzenia jednobiegunowego modelu świata, dowodzą, że odbudowana potęga gospodarcza i wojskowa Federacji Rosyjskiej pod przywództwem Wladimira Putina oraz budowany konsekwentnie blok krajów BRICS  są właściwymi działaniami politycznymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi dla przezwyciężenia zagrażającej ludzkości imperialnej koncepcji jednobiegunowego świata.

Dla przezwyciężenia tej zgubnej pokusy zarządzania światem z perspektywy centrów spekulacji finansowej, surowcowej i medialnej posługujących się militarną potęgą USA i NATO oprócz odbudowywanej potęgi Federacji Rosyjskiej i  bloku państw BRICS wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian. Powinna być to płaszczyzna nie tylko wymiany poglądów i koncepcji pokojowej koegzystencji narodów słowiańskich w warunkach zaostrzającego się współzawodnictwa kulturowego i technologicznego. Winien to być naszym zdaniem wstęp  do zacieśnienia współpracy narodów i państw słowiańskich w ramach wspólnego projektu instytucjonalnego, na miarę historycznych potrzeb i doświadczeń.

70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza okazję nie tylko do refleksji nad celowością zainicjowania Światowej Rady Słowian, ale wręcz do pierwszego jej zwołania w Moskwie, Mińsku lub na Krymie.

Niech Nowy Rok 2015 będzie rokiem przywrócenia i umocnienia pokoju na całej kulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny. Życzymy tego szczerze wszystkim Narodom Słowiańskim, a ich przywódcom życzymy zdrowia, wytrwałości i politycznych sukcesów dla dobra Wielkiej Rodziny Słowian i innych bratnich narodów.

Narodom Europy życzymy pomyślności i nie oddawania owoców własnej pracy w ręce skorumpowanych rodzimych elit politycznych i eurobiurokratów, którzy mieliby nimi wesprzeć oligarchiczne władze Ukrainy, wywodzące swe ideowe korzenie z szowinistycznego, ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu, mającego na sumieniu bestialskie zamordowanie ponad 250 tysięcy Polaków, Żydów i współbraci Ukraińców na terenie Wołynia i Wschodniej Galicji podczas II Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Niech rok 2015 będzie rokiem przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz pokojowego i powszechnego świętowania 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, najtragiczniejszej wojny w dziejach Europy i świata, której słowiańskie ofiary i ich następcy prawni nadal czekają na zadośćuczynienie.

 

Warszawa, dnia 29.12.2014 roku

 

Sygnatariusze:

 

dr Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

mgr inż.Dariusz Kosiur, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Otwock

mgr Andrzej Skorski, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Warszawa

mgr Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej, Gdańskwięcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/28/poslanie-noworoczne-do-narodu-rosyjskiego-do-wladz-panstwowych-federacji-rosyjskiej-do-braci-slowian-do-milujacych-pokoj-i-niepodleglosc-narodow-europy/ 

 

 

KOMENTARZE

 • WPS
  Osoby chcące dołączyć do grona sygnatariuszy powyższego Posłania prosimy o kontakt z portalem WPS

  wiernipolsce1.wordpress.com

  adresy emailowe: zieminskipawel@gmail.com

  lub

  rzeczpospolita1000@interia.pl
 • Stała Instrukcja Alta Vendita
  W XVIII-tym wieku uaktywnili się pewni żydzi zorganizowani w lożach masońskich i opracowali “Stałą Instrukcję Alta Vendita” [Permanent Instruction of Alta Vendita], która nakreśliła plan "diabolicznej dezorientacji wyższej hierarchii”. Autorami byli Giusseppe Mazzini vel Piccolo Tigre oraz Albert Pike - obaj uznający Lucyfera za swojego boga i zajmujący się okultyzmem.
  "Alta Vendita" była najwyższą lożą Carbonari [Karbonariusze], włoskiego tajnego stowarzyszenia powiązanego z masonerią, i potępiająca Kościół Katolicki. Jezuita E Cahill w książce “Masoneria i ruch antychrześcijański” [Freemasonry and the Anti-Christian Movement] twierdzi, że Alta Vendita “ogólnie miała być wtedy ośrodkiem zarządzającym europejską masonerią”. Karbonariusze byli najbardziej aktywni we Włoszech i Francji, w której zorganizowali Rewolucję. Następnym wielkim sukcesem żydo-masonerii była Rewolucja Październikowa, podczas której i przede wszystkim wymordowano całą rodzinę katolickiego cara Mikolaja II. Katolicką inteligencję Polski wymordowano wiosną 1940 roku. (Kłania się żyd Beria)
  W książce “Atanazy i współczesny Kościół” [Athanasius and the Church of Our Time], bp Rudolph Graber zacytował masona, który oświadczył, że “celem (masonerii) nie jest już zniszczenie Kościoła, ale wykorzystanie go poprzez inflitrację”.
  Inaczej mówiąc, ponieważ masoneria nie była w stanie całkowicie zniszczyć Kościół Chrystusowy jednym ciosem, zaplanowała nie tylko wykorzenić wpływ katolicyzmu na społeczeństwo, ale wykorzystać organizację samego Kościoła jako narzędzie “odnowy”, “postępu” i “oświecenia” – jako środka do realizacji WŁASNYCH zasad i celów. "Modernizacje" opracowane podczas II-go Soboru Watykańskiego były i są wynikiem oraz kontynuacją pomysłów w/w okultystów.

  Smutno i alarmująco się robi, kiedy samo-określający się liderzy (tacy jak Wojtas i Kosiur WPS) współczesnych ruchów narodowych dążących do suwerennej Polski opierają całą swoją filozofię, nienawiść do Katolików, i pomysły na odnowę wzięte prosto ze "Stałej Instrukcji".

  Więcej tutaj: http://www.bibula.com/?p=74239
 • @Zdzich 00:26:02
  W XXI wieku pojawiła się pewna grupa płatnych lub skorumpowanych innymi sposobami- antypolskich agentów,którzy zasłaniając się krzyżem i udając pobożnych mnichów, próbuje przeszkadzać polskim narodowcom i patriotom w dążeniu do odzyskania skradzionej Polakom suwerenności.

  Jednym z najbardziej wyrafinowanych sposobów manipulowania Polakami i ich historycznym dziedzictwem jest używanie instytucji KK i wiary katolickiej do obezwładniania narodowo-państwowej energii i woli zbudowania państwa narodowego, związanego sojuszniczymi układami z państwami słowiańskimi oraz zasadami partnerskiej współpracy z narodami Europy i świata samostanowiącymi o swojej teraźniejszości i przyszłości, narodami odrzucającymi mitologię elitarności, wybraństwa i mesjanizmu.
 • @ Pope Nimrod, stanislav
  Wlasnie o tym napisalem powyzej:
  "W książce “Atanazy i współczesny Kościół” [Athanasius and the Church of Our Time], bp Rudolph Graber zacytował masona, który oświadczył, że “celem (masonerii) nie jest już zniszczenie Kościoła, ale wykorzystanie go poprzez inflitrację”.
  Inaczej mówiąc, ponieważ masoneria nie była w stanie całkowicie zniszczyć Kościół Chrystusowy jednym ciosem, zaplanowała nie tylko wykorzenić wpływ katolicyzmu na społeczeństwo, ale wykorzystać organizację samego Kościoła jako narzędzie “odnowy”, “postępu” i “oświecenia” – jako środka do realizacji WŁASNYCH zasad i celów. "Modernizacje" opracowane podczas II-go Soboru Watykańskiego były i są wynikiem oraz kontynuacją pomysłów w/w okultystów."

  Teraz, czy lekarstwem na ta infiltracje jest wymordowanie Katolikow? (Jak proponuje Kosiur i Wojtas).
 • @stanislav 00:00:01
  "Osoby chcące dołączyć do grona sygnatariuszy powyższego Posłania..."

  Nie rozumiem. Przecież w posłaniu wyraźnie jest napisane ze "Naród Polski", czyżby to nie była prawda? A może ktoś sobie "Narodem Polski" tylko wyciera gębę i to posłanie nie jest od "Narodu Polski" tylko jednego z ludzi należącego do Narodu Polski? Czy cały Naród Polski dal prawo aby w jego imieniu takie posłania pisać? Jeżeli tak to pokażcie na papierze.
  Znowu robicie sobie jaja z Polaków mówiąc iż Naród Polski stoi za waszym przesłaniem. Nie ważne czy przesłanie jest prawidłowe czy nie, nikt nie ma prawa bez zgody tegoż Narodu w jego imieniu takich rzeczy pisać.
  Jeżeli chcecie to piszcie "My, wywodzący się z Narodu Polskiego". Wtedy jest wiadomo iz posłanie czy apel jest punktem widzenia grupy ludzi a nie Narodu gdyż jest to KŁAMSTWO.

  Tylko tyle w tym temacie.
 • @Pope Nimrod 03:29:46
  Jak nakazuje "Stała Instrukcja Alta Vendita" przekazujesz diaboliczne dezinformacje na bazie których ukształtowałes swoje chore opinie.
  NIE! To nie "RZYM ukrzyżował Jezusa!" To żydzi skazali Go na ukrzyżowanie, pomimo, że rzymski Poncjusz Piłat uznał Go za niewinnego i umył ręce od tej sprawy.
  "Jezus nigdy, nie nauczał w RZYMIE!, Ani tam się, nie wybierał!" - Oczywiście. Jezus również nie nauczał w żadnym innym kraju. Celem nauczania ("Idźcie i nauczajcie") na terenach obecnych Włoch, wysłał tam swojego apostoła Piotra, "na którym - powiedział Jezus - zbuduję swój Kościół".
  Bazylika Świętego Piotra NIE "stoi na pogańskiej RZYMSKIEJ świątyni rozpusty, gdzie odbywały się i odbywają się do dziś ORGIE seksualne, między innymi na małych chłopcach!!"
  Historia Wzgórza Watykanskiego sięga IV wieku, kiedy cesarz rzymski Konstantyn Wielki przekazał biskupom Rzymu Pałac Laterański. Początkowo siedzibą papieży nie był sam Watykan, lecz Lateran. Watykan był miejscem pielgrzymek do grobu św. Piotra. W pobliżu już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zbudowano klasztory, przytułki i schroniska dla ubogich, a nie Sodomę i Gomorę jak piszesz.

  I po ostatnie, co ci przeszkadza w życiu? Jezus, Watykan, Katolicy, czy wszystko to razem?
 • @Pope Nimrod 05:22:25
  Tyle bzdur w jednym miejscu juz dawno nie widzialem.
  (Na marginesie, RZYM to miasto, a nie prawo.)

  Żegnam!
 • Autor
  LYCZKOWIE POLSCY - dlaczego denerwujecie Pana Putina opowiadajac takie bzdury o drugiej wojnie , na przyklad.
  Cytuje:
  "Należy przypomnieć, że w II Wojnie Światowej, tej najstraszliwszej z dotychczasowych wojen (nie zapominając jednocześnie o tragedii Francuzów i Brytyjczyków podczas I Wojny Światowej), gdyby nie ofiara ludzkiego cierpienia i męstwa Narodów Słowiańskich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Serbów oraz poniesione straty w majątku narodowym, gdyby nie ten nadludzki wysiłek i heroizm Słowian, Narody Europy i Świata nie obroniłyby swego wielowiekowego dorobku historycznego, swej kultury duchowej i materialnej przed ekspansją faszyzmu, szowinistycznego nacjonalizmu i ludobójczego imperializmu"
  Ludzie - jaki "faszyzm", jaki "Nacjonalistyczny szowinizm"!!! Przeciez Pan Putin wyraznie powiedzial -i to wielokrotnie - ze upokorzono "dwa wielkie narody - jeden z nich to niemcy - i dlatego musialo dojsc do wojny"
  Oprocz tego "upokorzenia dwoch wielkich narodow" przyczyna tej wojny byla Polska - zagrabila Czechoslowacje, a "co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie".
  https://www.youtube.com/watch?v=s9YY1Q7NiJU#t=35
  (Putin - Polska jest wspolwinna drugiej wojny swiatowej)
  Lyczkowie polscy - jak dalej bedziecie tak zaklamywac polska historie, to jeszcze sie pan putin zdenerwuje i na prawde na Polske napadnie.

  W podrecznikach rosyjskich zmieniono juz historie - mowi sie w nich o koniecznosci, a takze wielu pozytywach, paktu ribentrop-molotow.
  "Teraz bedziemy zmieniac polskie podreczniki historii:
  Z gorzkich lekcji obu minionych wojen światowych dzisiaj już bez trudu można wyciągnąć wniosek w oparciu o dostępną wiedzę historyczną, że źródłem i główną inspiracją obu wojen były w istocie te same ośrodki światowej spekulacji finansowej oraz opartego na nim militarnego i politycznego imperializmu."
  Tak ! Napadli nas amerykanie - tylko sie na te pare poprzebierali za niemcow i sowietow.

  "Rok 2015, to 70 lecie świętowania nie tylko zwycięstwa nad faszyzmem, ale i – o czym winniśmy My, Słowianie szczególnie pamiętać – zwycięstwa wolnych narodów nad planami totalitarnego zniewolenia ludzkości przez światową oligarchię finansową, spekulantów bankowych i cynicznych, zbrodniczych, urojonych „nadludzi”"
  Tak - mozna byloby tak powiedziec, gdyby nie ci "amerykanscy bankierzy" poprzebierani za sowieckich komendantow obozow koncentracyjnych przejetych od "faszystow".

  "Naród polski w zdecydowanej większości pragnie przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską"
  Tak!!! - ta odwieczna milosc rosji do Polski..........
  http://zyd.neon24.pl/post/116866,krotka-historia-przyjazni-polski-z-niedzwiedziem

  "Naród polski w zdecydowanej większości patrzy z szacunkiem i uznaniem na wysiłki władz Federacji Rosyjskiej i Prezydenta Władimira Putina..."
  Tak! Polowa narodu polskiego (kobieca) dostaje orgazmu, jezeli ktorys z brukowcow zamiesci znowu jakies zdjecie jakiejs odsloniej i wyliftingowanej czesci ciala "boskiego wolodii".

  "70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza okazję nie tylko do refleksji nad celowością zainicjowania Światowej Rady Słowian, ale wręcz do pierwszego jej zwołania w Moskwie, Mińsku lub na Krymie."
  http://yukon.neon24.pl/post/113633,moskwa-jest-mongolska

  Powiedzialabym, ze panowie lyczkowie za bardzo sie nie postarali - nie jest wystarczajaco sluzalczo i pelzajaco. Mogliby np. tego( ostatniego juz chyba na ziemi) kacyka-psychopate z bantustanu nazwac "bogiem" albo "boskim". Albo "jedynym wladca i wybawicielem ziemi". (To pisalo zapewno jakies kolko literackie z jakiegos oddzialu zamknietego.)
 • @Pope Nimrod 04:47:38
  A jak Polacy mają przysięgać na wierność Rzeczypospolitej, albo salutować do żołnierskiej czapki?

  Może najlepiej poobcinać im dłonie, wtedy nie będą już ani pracować, ani walczyć, ani się kochać ?
 • @zosia1 09:19:51
  A co w tym tekście jest nieprawdą rzytóweczko zośko? Pokaż paluszkiem a nie ajwajujesz.
 • @stanislav 00:56:00
  Szanowny panie Stanisławie ! w pełni sie zgadzam z panem !! i nie ja jeden
  tylko nie mamy własnej Słowiańskiej reprezentacji ! co jakaś partia czy stowarzyszenie wyskoczy to zaraz okazuje sie ze to żydostwo znowu żydo-kukułcze jajo wciska nam Polakom Słowianom !!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk ! POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM !!!
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:08:10
  "A co w tym tekście jest nieprawdą rzytóweczko zośko?"
  Przede wszystkim opowiadania bajek o tym, ze w II wojnie walczono z jakims "faszyzmem, szowinistycznym nacjonalizmem i ludobojczym imperializmem". Pan putin powiedzial - i to niezliczoa ilosc razy- ze narod niemiecki(a takze rosyjski) zostal upokorzony Traktatem wersalskim i "przyszedl do Polski po swoje". A wiec sprawiedliwosci stala sie zadosc - przynajmniej na 6 lat.

  Musze sie jednak przyznac do jednego bledu.Napisalam, ze "polowa narodu polskiego (kobieca) dostaje orgazmu...." Otoz jest to widocznie wiecej niz polowa - zapomnialam o "kochajacych inaczej" czyli o tobie, homoseksualisto jarku.
 • Putin Nie Zjednoczy Słowian !!!! KTO zjednoczy Słowian ?
  Słowianie ! Kto ZJEDNOCZY SŁOWIAN ? !

  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk ! Słowianie ZJEDNOCZENI !!!!
 • @zosia1 10:42:44
  Traktat Wersalski był 20 lat przed II wś i Niemcy faktycznie zostały upokorzone, że łatwiej wywołać następną wojnę. Czytaj ze zrozumieniem.

  Ja "homoseksualista"... A co ty o mnie wiesz? Ja wiem jedno - zbyt długo tu nie zabawisz.
 • Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego
  Dobrze napisany tekst, wyważony, sensowny i na czasie.
  Natomiast czytając komentarze można odnieść wrażenie, że posypały się perły przed wieprze.
  Stąd uwaga Starej Baby by pisać
  "My, wywodzący się z Narodu Polskiego"
  jest poniekąd słuszna, gdyż za dużo mamy tu wszelkiej maści rusofobów i pospolitych idiotów zapatrzonych w miraże zachodu.

  Może bardziej właściwym nagłówkiem byłoby
  ,,Posłanie Noworoczne do Narodów Słowiańskich "
  ale to są rzeczy drugorzędne.
  Tekst ze względu na swoją treść i siłę przekazu wart rozpropagowania po innych portalach i to nie tylko polskich.
  Co do oceny Putina dalej się różnimy.
 • Do żydo-katolików
  Bardzo się rozszalał, gdy właśnie chodzi ważne sprawy polskie, słowiańskie, żydo-katolik Zdzichu. Nawet kumpli ściągnął. A obiecywał, że powisi sobie na krzyżu, czyżby dostał nowe wytyczne. Co z ciebie za żydo-katolik? Tylko wstyd przynosisz żydo-katolickiej braci.
  Zdzichu, marsz z powrotem na krzyż - i wyglądaj zbawienia.

  Gdy dyndanie na krzyżu zacznie cię jednak nudzić, przestudiuj sobie tekst - "Chory, fałszywy, szkodliwy, antypolski „patriotyzm”…" - https://opolczykpl.wordpress.com/2014/11/26/chory-falszywy-szkodliwy-antypolski-patriotyzm/

  Dariusz Kosiur

  PS
  Zdzichu,
  masoneria, będąc żydowskim tworem, nigdy nie zamierzała zniszczyć żydo-chrześciajństwa i jego Kościoła, które przecież także są tworem żydowskim. Jej zależy tylko na podzieleniu owieczek na mniejsze stadka - w czym ty sam bierzesz czynny udział i czego nie ukrywasz.

  A może zbyt długo wisiałeś na krzyżu i już wszystko ci się zapętliło.
 • @Pope Nimrod 04:47:38
  A wie pan, którą przeważnie ręką sataniści się podcierają?
  I co pan na to?
  Mam nadzieję, że nie czuje się pan załamany - ?
 • @zosia1 10:42:44
  Niewiasto, lepiej już kombinuj przy konfederacji Białorusi z żydo-IIIRP wedle propagandowych zaleceń Międzynarodowego Żyda. Przynajmniej nie będziesz musiała zahaczać o historię, bo coś kulawo u ciebie z tą historią.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:04:43
  A jak upokarzani byli Polacy przez 123 lata zaborow?
  A jak upokarzani byly inne narody w Srodkowej Europie przez setki lat?
  Prymitywny czekista putin najwidoczniej dzieli ludzi na dwa gatunki - narody "rasy panow", ktore przyznaja sobie nadzwyczajne prawa i narody "inne", ktore zadnych praw nie maja. Do tej pierwszej zalicza on oczywiscie niemcow i rosjan.Psychopata putin oczywiscie sam tego nie wymyslil - w wywiadach z zachodnimi dziennikarzami zachwycal sie naukami Geobellsa.
  Ponizej podaje fragment z pracy prof. Lobaczewskiego dot. krotkiego opisu "psychopatyzacji" narodu niemieckiego , ktory zaczal sie za panowania Wilhelma II (ja osobiscie uwazam, ze wczesniej) i jej skutkow. W rosji ten proces zaczal sie o wiele wczesniej - pierwszy rosyjski car w napadach szalu mordowal wlasnymi rekami nawet czlonkow rodziny, jezeli potrzebowal pieniedzy wymordowywal cale miasta (Nowogrod). Rozprzestrzenianie sie tych dewiacji doprowadzilo do zmian w mentalnosci calych narodow - mowie w tej chwili o tych dwoch. Sa to narody, ktore w swej perwersyjnej egotycznosci uwazaja sie za bardziej wartosciowe od innych ich otaczajacych, przypisuja sobie wyjatkoweg prawa - do mordow, grabiezy, nihilizacji innych nacji. Sa to narody gdzie pojedynczy czlwiek jest nikim - zostaly wytresowane w mentalnosci roju, hordy, ula.Sa to narody, ktorych "bogiem" stala sie (kolejno) "Rzesza" albo "Rosja".
  Cytat
  Ich zmieniony sposób myślenia, przemoc emocjonalna i egotyzm zakotwiczają więc stosunkowo łatwo w umysłach innych ludzi i są postrzegane w kategoriach naturalnego światopoglądu. Takie oddziaływanie osobowości charakteropatycznych traumatyzuje uczucia i umysły innych ludzi, pozbawiając ich stopniowo zdolności do posługiwania się zdrowym rozsądkiem. Mimo oporów i reakcji krytycznych, ludzie przyswajają sobie usztywnione nawyki patologicznego myślenia i przeżywania. U młodzieży powoduje to trwałe zniekształcenia rozwoju osobowości. Są to więc czynniki ponerogenezy, które działają podstępnie i łatwo zapoczątkowują nowe człony w odwiecznych procesach genezy zła. Otwiera to drogę dla późniejszej aktywizacji innych czynników patologicznych …które przejmują potem pierwsze skrzypce. […]

  [Oddziaływanie osobowości Wilhelma II] stopniowo pozbawiało wielu Niemców ich zdolności do posługiwania się zdrowym rozsądkiem, wskutek bombardowania charakteropatycznym tworzywem psychicznym, ponieważ prości ludzie mają skłonność do identyfikowania się z cesarzem …

  „Wyrastało nowe pokolenie ze zniekształceniami odczuwania i rozumienia rzeczywistości moralnej, psychologicznej, społecznej i politycznej. Stało się rzeczą nader charakterystyczną, że w wielu rodzinach niemieckich, gdzie zdarzył się jakiś psychicznie niezupełnie normalny członek, ukrycie tego przed opinią środowiska, a nawet przed świadomością najbliższych, stało się sprawą honoru (godną nawet niegodziwego postępowania). Szerokie rzesze ludzi wchłaniały patologicznie zmienione tworzywo psychiczne wraz z odrealnionym sposobem myślenia, w którym frazes zyskuje moc argumentu, a niewygodne przesłanki ulegają podświadomej selekcji.

  „Działo się to w czasach, kiedy w całej Europie narastała fala histeryczności ze skłonnością do dominacji emocji i komponentą aktorstwa w ludzkim postępowaniu. […] To promieniowało na trzy cesarstwa i inne kraje Europy.

  „W jakim więc stopniu przyczynił się do tego Wilhelm II, a także dwaj inni cesarze, których umysły nie sięgały istotnych spraw historii i władzy? Do jakiego stopnia był to skutek nasilania się histeryczności w trakcie ich panowania? Pozostaje to interesującym tematem do dyskusji historyków z ponerologami.

  Narastały napięcia międzynarodowe; w Sarajewie doszło do zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Jednak ani cesarz niemiecki, ani żaden inny ośrodek władzy w jego kraju, nie dysponowali już rozsądkiem politycznym (co było skutkiem wyżej wspomnianego procesu negatywnej selekcji). Dały o sobie znać emocjonalne nastawienia Wilhelma i uprzednio wytworzone stereotypy myślenia i działania. Wybuchła wojna. Przygotowane wcześniej plany działań wojennych, zdezaktualizowane w zaistniałych okolicznościach, rozwijały się jak na sztabowych manewrach. Historycy, nawet ci, którzy znają dobrze genezę i charakter państwa pruskiego z jego ideologiczną tradycją krwawego ekspansjonizmu, dostrzegają w tamtych wypadkach działanie jakiegoś niezrozumiałego fatum, które wymyka się analizie przyczynowości historycznej.

  Wielu myślących ludzi zadaje sobie wciąż niepokojące pytanie: Jak mogło dojść do tego, że naród niemiecki wybrał sobie na Fuehrera psychopatycznego kabotyna, który nie skrywał swojej patologicznej wizji władzy nadludzi? Pod jego przywództwem Niemcy rozpętali drugą wojnę światową – zbrodniczą i politycznie niedorzeczną. Kiedy wojna chyliła już się ku końcowi, wykształceni dowódcy wykonywali z honorem zbrodnicze rozkazy, wojskowo i politycznie niedorzeczne, wydawane przez człowieka, którego stan psychiczny odpowiadał już standardowym kryteriom przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej.

  Każda próba zadawalającego wyjaśnienia tych zdarzeń z pierwszej połowy minionego wieku przy pomocy kategorii przyjętych w naukach historycznych daje poczucie dręczącego niedostatku. Wyrównać ten deficyt może jedynie podejście ponerologiczne, które bez uprzedzeń bada role różnych czynników patologicznych w każdej skali społecznej.

  Naród niemiecki, karmiony przez pokolenia patologicznie zmienionym tworzywem psychicznym, osiągnął stan podobny do tego, z jakim spotykamy się u indywidualnych ludzi wychowanych przez osoby wykazujące w równym stopniu właściwości charakteropatyczne co i histeryczne. Doświadczenie psychologów wskazuje, że ci ludzie dopuszczają się potem często czynów krzywdzących innych […]

  Podczas pierwszej wojny światowej Niemcy zadali innym ogromne cierpienia i sami takowych doznali, nie mieli jednak poczucia winy. Przeciwnie – czuli się pokrzywdzeni. Działali przecież zgodnie z przyswojonymi nawykami, nie mając rozeznania ich patologicznego pochodzenia. Po wojnie potrzeba ubrania tego stanu w szaty bohaterstwa, aby uniknąć zbyt gwałtownie dezintegrującej świadomości, stała się nader powszechna. Pojawił się tajemniczy głód jakby narkotyku, od którego organizm społeczny… zdążył się już uzależnić. Był to głód patologicznie zmienionego tworzywa psychicznego – zjawisko znane z doświadczenia psychoterapeutycznego. Ten głód mogła zaspokoić tylko inna osobowość patologiczna i takiż system polityczny.

  Osobowość charakteropatyczna otworzyła drogę do przywództwa osobnikowi psychopatycznemu.
  https://pracownia4.wordpress.com/?s=lobaczewski+niemcy
 • @Rzeczpospolita 12:33:55
  Bingo

  http://nczas.com/wiadomosci/polska/nasz-news-bialorusini-ktorzy-chca-konfederacji-z-polska/

  zosia1 29.12.2014 10:01:05
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:04:43
  "Ja "homoseksualista"... A co ty o mnie wiesz?"
  A co ty wiesz o innych ludziach? - twoje komentarze nie wnosza nic merytorycznego - wyglada na to, ze sie blakasz po blogu i zauwazywszy "politycznie niepoprawnych" zaczynasz ich wyzywac od "zydow".
  Ty mozesz sobie myslec, ze ja jestem zydowka, ja moge sobie myslec, ze jestes homoseksualista.

  "Ja wiem jedno - zbyt długo tu nie zabawisz."
  Juz sobie posypuje glowe popiolem - dobrze, ze nie bede musiala stac w kacie.
 • @Rzeczpospolita 12:33:55
  A co ty chlopie w Zarzadzie Glownym Miedzynarodowego Zyda jestes, ze tak dobrze znasz ich propagadowe zalecenia?
 • @Rzeczpospolita 12:38:41
  Cos sie nie podoba?
  Bialorusini to zapewne tez same "zydy".
 • @fretka 12:50:42
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaolzie
  Prosze przeczytac takze dyskusje.
 • @zosia1 13:13:39
  Widzisz niewiasto, że to nie na twoja głowę.
  Napisałem wyraźnie, że ta konfederacja to żydowski wymysł. Żyd chwyta się wszelkich sposób, żeby opanować Białoruś.
  Ale zostaw to, zbyt trudne dla ciebie.
 • @fretka 13:20:57
  NIEMIECKA I SOWIECKA PROPAGANDA BYLY I SA IDENTYCZNE: - NIEWYOBRAZALNE KLAMSTWA; KTORYCH PRZYJECIE WYMAGA NIEZWYKLE PRYMITYWNEGO UMYSLU:; ALBO SPECJALNEJ "HODOWLI"
  PROSZE PRZECZYTAC WIKIPEDIE - TAM JEST DOKLADNIE WSZYSTKO OPISANE - OD ROKU 1919, w ktorym Czesi mordowali Polakow zdobywajac Zaolzie - to byl prawdziwy "noz w Plecy" bo Polska walczyla wtedy z sowietami. Na Zaolziu mieszkalo ok.80% Polakow. Przekazanie Zaolzia Polsce 1938 nastapilo na drodze DYPLOMATYCZNEJ. I nie wspolnie "z niemcami"!

  A tu niezastapiony prof. Nowak - "Miejsce Polski w rosyjskiej polityce historycznej"
  https://www.youtube.com/watch?v=lXCjpZcrw8g
  https://www.youtube.com/watch?v=J5crIj0nxDw
  https://www.youtube.com/watch?v=J5crIj0nxDw
  https://www.youtube.com/watch?v=OgRLu97i1to
 • @Rzeczpospolita 13:35:23
  Uwierze dopiero, jak zobacze protokoly z zebran Miedzynarodowego Zyda.
 • @fretka 12:50:42
  "Rosja ma potezna partie w Polsce" - ma i wy do niej nalezycie.
  Ale co stanie sie z ta partia, jak rosja zacznie "upadac" - to dzieje sie juz w tej chwili. Rosja nie upadnie poprzez sankcje gospodarcze - one nie sa takie "straszne" - ona upada poprzez budzenie swiadomosci nacjonalistycznych - wiele (ponoc 62) narodow nienawidzi rosjan za wynarodowienie, rabunek ziem i bogactw, ucisk, przesladowanie mniejszosci - bo to wlasnie mniejszosci byly najczesciej mordowane, wywozone na sybir, wysylane na front jako " mieso armatnie"itd.. Za Uralem mieszka w tej chwili ok 30 mln. rosjan i 5 mln Chinczykow. Nieoficjalnie moze to byc nawet 10 mln. Rosja zarzucala zawsze Polsce "zdrade slowianszczyzny" ze wzgledu na katolicyzm(jest to oczywiscie produkt "chorej mysli rosyjskiej") - ale to w rosji mieszka w tej chwili 20% muzulmanow, za 20 lat bedzie ich 50%.
  Wszyscy sie boja rosji , tych wewnetrznych wojen, ktore ja czekaja.
  I Polska nie moglaby zrobic nic madrzejszego anizeli stworzyc konfederacje slowian w Europie Srodkowej. Poprzez to narody tej czesci Europy, od setek lat "rozdrapywane" albo przez niemcy albo przez rosje moglyby sie stac niezalezne i niezniszczalne.
 • @zosia1 14:26:43
  Antyrosyjski, wieloczłonowy( skonfederowany) korpus Słowian środkowo-wschodnich z wieńczącą go żydowską głową, błogosławioną przez Watykan, oto,co się marzy Zosi i jej podobnym. Oj Ryfka, Ryfka!
 • @zosia1 12:47:40
  //twoje komentarze nie wnosza nic merytorycznego// - To ich nie czytaj.
  Rzytka przez ekran komputera rozpoznam bezbłędnie. Z dewiacjami seksualnymi, które tak cię podniecają nie potrafię.
  I radzę moderować swoje wypowiedzi, tutaj dbamy o kulturę i jakość przekazu.
 • @Rzeczpospolita 12:08:03
  I w jakim celu napisałeś ten komentarz?
  W pośpiechu, zapomniałeś się podpisać:
  BEZCZELNY CHAM Kosiur.

  PS: Zabrakło pigułek na schizofrenię urojeniową w CARITAS'ie?
 • @stanislav 17:24:44
  Z Krymem im nie wyszło, z Ukrainą idzie jak po grudzie, znad Jordanu zaraz ich wykopią, w Polsce też nie tak jak by chcieli... Dolar zaraz padnie na pysk...
  Teraz chyba rozumiesz powody frustracji :))
 • @zosia1 12:49:59
  Jak nakazuje "Stała Instrukcja Alta Vendita", BEZCZELNY CHAM Kosiur, Wiejski Filozof Wojtas, i Debil Pop Nimrod przekazują diaboliczne dezinformacje na bazie których ukształtowali swoje chore opinie.
  Ich marzeniem jest "usunąć" wszystkich Katolików (ok. 90% Polaków) - procedura, którą rozpocząl żyd Trotzki w 1917 i żyd Beria wiosną 1940 roku.
 • @Pope Nimrod 18:46:59, Zdzich, Zosia i inni
  Tekst "Posłania..." jest tekstem politycznym i nie dotyka niemal w ogóle kwestii religijnych. Grupa agenturalnej hasbary z uporem próbuje zwekslować zasadniczą treść i cel "Przesłania..." na poboczne, nieproduktywne "spory" religijno-dogmatyczne.

  To jest najczęściej stosowany sposób zakłócania dyskusji Polaków na tematy narodowo-państwowe.
 • @Zdzich 17:32:52
  Dzidek,
  popatrz tylko, kto tu jest prymityw i cham? Czy twoje zachowanie przystoi takiemu szczeremu żydo-katolikowi, za jakiego się podajesz?
  Przecież zachowujesz się tutaj niczym szowinistyczne żydo-katolickie bydle. Czym się różnisz od wybranego narodu?

  Nie wziąłem pod uwagę jednego, że może zbyt długo wisiałeś na krzyżu, aż żeś omdlał i spadł waląc łbem o ziemię i koniec końców sfiksowałeś - tak tedy ci wybaczam, ale nie po chrześcijańsku, bo nie jestem żydo-katolikiem.

  Dzidek,
  a znasz to: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego." - Mt 22,37-40 - ?
  Oj, nagrzeszyłeś Dzidek, nagrzeszyłeś.
 • @fretka 15:34:39
  https://www.youtube.com/watch?v=Ofo1RRVNclk
 • @Zdzich 17:47:47
  O watykanie mam niestety podobne zdanie jak ninanonimowa, ale nie o polskich katolikach - polscy katolicy sa czyms wyjatkowym - mowie w tej chwili o tych katolikach "najnizszego szczebla", a takze o wielu ksiezach najnizszego szczebla. Polscy katolicy, przynajmniej w wiekszosci, opierajac sie na starych slowianskich tradycjach ( te sa widoczne wszedzie) wykorzystali katolizyzm do uszlachetnienia wlasnych osobowosci, do budowania pozytywnych relacji miedzyludzkich a w ciezkich czasach takze do obrony, zachowania polskosci. I wydaje mi sie, ze np. o tym zapomina Nina. Niestety watykan czesto jednoczyl sie z naszymi wrogami - konkretnie z niemcami, ktorzy nam ten katolicyzm przyniesli. Np. w czasie II wojny zamordowano ok 2000 ksiezy, kilkunastu biskupow bo byli oni bardziej Polakami niz "watykanczykami" , a watykan milczal.
  Prof. Nowak jest katolikiem i ja zaliczam go do prawdziwej polskiej elity. Te "falszowane" elity siedza czesto na uniwersytetach albo wystepuja w telewizji. Gdyby on mial kandydowac na prezydenta, poszlabym natychmiast na wybory - do tej pory nigdy nie uczestniczylam w wyborach. Jestem przekonana, ze w swoim postepowaniu kierowalby sie tylko dobrem Polski i na pewno bylby skuteczny w swoim dzialaniu, bo jest to czlowiek madry. Takich prawdziwych autorytetow jest wiecej - i wiekszosci sa to katolicy.(I oni nie musza byc "promowani", bo swoje poglady juz wielokrotnie przedstawili w internecie) To samo dotyczy naszych historycznych osobistosci - pisarzy, naukowcow, malarzy itd. Prawie wszyscy byli katolikami i o tym trzeba pamietac krytykujac watykan - polski katolicyzm to cos wyjatkowego, niepowtarzalnego.
 • @zosia1 11:27:43
  Prof.A.Nowak to wyjątkowo syjonistyczna, żydowska, antypolska gnida i zawodowy rusofob, prelegend żydowskiego Rydzykowego radyjka, ewentualny kandydat na prezydenta IIIRP.

  I ty niewiasto taką kreaturę podsuwasz Polakom jako autorytet?
 • @Rzeczpospolita 11:39:35
  Rzeczpospolita, rzeczpospolita, rzeczpospolita......
  Komunisci nigdy nie byli "najjasniesi w glowie" i do dyskusji sie nie nadawali, wiec wujek Stalin kazal kazdego "niepoprawnego" politycznie natychmiast wyzywac od "faszystow".A jak nie pomagalo to "rznac po gebie" (a jak juz to nie poskutkowalo, to sie "bandyte" rozstrzeliwalo)
  Taka to jest dyskusja z komuchami.
  80 lat po wojnie trudno wszystkich wyzywac od "faszystow", wiec wujek wolodia, kazal "niegrzecznych" natychmiast wyzywac od "zydow".
  I to sie tu praktykuje - nie ma rzeczowej dyskusji - ale sa natychmiast wyzwiska.
  Wykladow Nowaka jest b. wiele - podaj mi prosze fragmenty, jego poglady, ktore swiadcza o tym , ze jest on :" syjonista, zydowska antypolska gnida" (Radia maryja nigdy nie sluchalam - z wiadomych wzgledow )
 • @zosia1 11:58:04
  //I to sie tu praktykuje - nie ma rzeczowej dyskusji - ale sa natychmiast wyzwiska.//

  Zrobię ci łaskę bo po co masz się męczyć?
  To był twój ostatni komentarz tutaj.
 • @fretka 11:46:06
  Sa takze inni ludzie, ktorych uwazam za madrych i ktorych "wybieralabym w ciemno". Lamentowanie "o braku polskich elit" uwazam za niezasadne.
  https://www.youtube.com/watch?v=H3zr_1mhrps
  http://solidarni2010.pl/13078-ewa-kurek-polacy-i-zydzi-8211-trudne-sasiedztwo-ok1000-1945.html
 • @night rat 14:02:41
  Terminy "panslawizm" "slowianie" sa b.wyswiechtane i zawlaszczone juz dawno przez rosje - uzywam ich dlatego, zeby inni wiedzieli o czym mowie.
  http://12345-abcde.neon24.pl/post/117081,dobry-klimat-dla-unii-srodkowoeuropejskiej

  Bialorusini juz sie melduja, Ukraincy takze. Cala reszta "gnebionego towarzystwa" dalaczylaby zapewne w podskokach.
  Rumuni - ich szef rzadu zostal zamordowany przez bojowki hitlera za to, ze przetransferowal polskie zloto wbrew zakazowi niemcow. Ta biedna Rumunia przejmowala polskich uciekinierow z Kresow (tam mordowali sowieci) 1939 i zapewnila im przez okres wojny kwaterunek i zaopatrzenie. Polacy wspominaja ich b. cieplo - mimo, ze oficjalnie byli sprzymierzencami hitlera pomagali polskiemu ruchowi oporu.
  A teraz przedstawia sie ich jako najwiekszych zlodziei i grabiezcow w Europie.
  Slowacja napadla wprawdzie na Polske razem z niemcami , ale oni nie prowadzili jakiejs totalnej wojny - w starciach zginelo 17 ludzi - po obydwu stronach. Szef Slowackiego rzadu przeprosil Polakow.
  O Wegrach nie potrzeba wiele pisac.
  Przypuszczam, ze i Czesi byliby zadowoleni, gdyby nie musieli sie podlizywac jednemu z zaborcow.

  To wszystko oczywiscie nie jest mozliwe przy obecnym rzadzie ale......
  Na razie - mysle - powinno sie o tym od czasu do czasu wspominac jako alternatywie do poddanstwa wobec Wielkich niemiec albo Jeszcze wiekszej rosji.
  Dzieki za dobre slowo.
 • @Pope Nimrod 20:00:03
  PRAWA RZYMSKIE to nie miasto Rzym. Tak trudne do zrozumienia?

  Do tego, ja zawsze odpowiadam na pytania czytajacych, a ilustracje do ksiazek dla dzieci mnie nie pasjonuja. Przestan mnie opisywac, gdyz po prostu mnie nie znasz.
 • @Rzeczpospolita 21:41:46
  Mam nadzieję, że wyczerpałeś już wszystkie najobrzydliwsze wyzwiska jakie masz w swoim repertuarze. Zapisane. Tak właśnie dyskutują anty-katolicy. Znamienne!
  W stosunku do mnie, jesteś na pierwszym miejscu. W stosunku do innych, Wojtas wciąż prowadzi.
  Czy już mam klaskać, czy może zaczniesz od nowa, n.p. po francuzku?

  PS: "bliźniego swego" to nie o tobie.
 • @zosia1 11:27:43
  Chcialbym tylko wyjasnic, ze ja tez nie mam dobrego zdania o wspolczesnym Watykanie. Masoneria przejela Watykan podczas II-go soboru i skutki cierpimy do dzisiaj. Jego wykwitem jest "róza watykanska" w postaci masona Dziwisza.
  Co do "milczenia Watykanu" podczas II-giej wojny oraz roli papieża Piusa XII opisywanej przez Żydów bede protestowal! Jak wskazuja ostanio otwarte archiwa, Pius XII prowadził zakulisowe działania dla ratowania Żydów. Kazał m.in. otworzyć dla nich wszystkie klasztory, w których mogli się schronić. Także papiescy dyplomaci angażowali się w pomoc Żydom, m.in. abp Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, który wywalczył u władz tureckich przepuszczenie przez Bosfor statków z żydowskimi uchodźcami z Europy Wschodniej. Ci sami Żydzi, ktorych życie zostalo uratowane dzieki papieżowi Pius'owi XII, opisuja go obecnie jako "papieża Hitlera"!
  To jest skandal na miarę "polskich obozów konentracyjnych" - skandal, z którym należy walczyc.

  Zaczynam sie tez przygladac papieżowi Franciszkowi (do którego jeszcze nie mam zaufania!), który w lipcu tego roku, mówiąc o rocznicy wybuchu I Wojny Światowej, powiedział drżącym z emocji głosem, że myślami jest na Bliskim Wschodzie, Ukrainie i w Iraku. Pominął przygotowany tekst i bezpośrednio zaapelował: "Proszę, przestańcie! Proszę was z całego serca, czas już przestać. Przestańcie, proszę!." odnosząc się bezposrednio do .. izraelskiej ofensywy na Strefę Gazy.

  Zgadzam sie, że polscy Katolicy ani nie reprezentują, ani nie chcą mieć nic wspolnego z masoneria wyzszych szebli Kosciola. Duzo mowil na ten temat ks. Natanek. Tylko że lekarstwem na pozbycie sie tej masonerii, wg Wojtasa, Kosiura, itp., jest likwidacja wszystkich Katolików!
  Przypominam, że z tym samym lekarstwem przybył Trotzky i Beria.
 • @Zdzich 23:49:50
  "...Tylko że lekarstwem na pozbycie sie tej masonerii, wg Wojtasa, Kosiura, itp., jest likwidacja wszystkich Katolików!..."
  Po co takie glupoty pisac?
 • @Stara Baba 23:54:59
  Jesli masz mnie na mysli, to mam zanotowane ich wypowiedzi i moge cytowac.
  Jesli masz ich na mysli, to rzeczywiscie szczyt glupoty i nienawisci.
 • @Zdzich 00:12:07
  Więc zacytuje Pan bo nie chce mi się wierzyć!
 • @Stara Baba 00:22:10
  Mam tego kilka stron. Prosze wybrac wypowiedzi Wojtasa n.t. chrzescijaństwa, katolikow, lub obrzucanie wyzwiskami tych, ktorzy sie a nim nie zgadzaja. Nie jestem tez pewien, czy WPS pozwoli nam dyskutowac Wojtasa pod artykulem "Posłanie Noworoczne". Niechcialbym stracic czasu na usuniecie. Moze email prywatny bylby bardziej stosowny?
 • @fretka 15:34:39 Fretko! pozdrawiam!
  z wyrazami prawdziwej i głębokiej sympatii!!!
 • Bracia Słowianie,
  doprawdy nie mamy najmniejszego powodu zajmować się byle czym. Nam chodzi o zjednoczenie i wzmocnienie naszych słowiańskich więzi i to robimy.
  A że gadzina jadem pluje? Zdycha, to pluje.

  Przesłanie bardzo ważne i słuszne i potrzebne!

  Pozdrowienia dla naszych Braci Słowian!
  Pozdrowienia dla naszych Braci Rosjan!
 • @nana 18:32:33
  no i tzw posty pokazuja jak wyglada ta nasza jednosc
  ....a o to tylko chodzi tym chamom co wygonili z Polski
  kilka milionow Polakow , zniszczyli rolnikow , wycieli przemysl , zlikwidowali
  polska armie i zrobili z narodu nedzarzy
  co trzeba zebyscie wreszcie zmadrzeli ? ...trzeba was wszystkich wziac za ryj i ustawic po wojskowemu na bacznosc ot co ...i tylko tak z wami , bo do niczego sie juz nie nadajecie zasrance .....
  pozdrawiam ludzi otwartych na dzialanie i rozsadnych

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930